Mentalization-based Psychophysiological Therapy

יוסי אנרייך, ארנון רולניק

השימוש בתרפיה פסיכו-פיזיולוגית מאפשר לנו להתבונן בקשיים אנושיים משני כיוונים: הפסיכולוגי והפיזיולוגי. מנקודת המבט הפסיכולוגית, פיזיולוגיה היא ביטוי של המצב הפסיכולוגי, ומנקודת המבט הפיזיולוגית, פיזיולוגיה נתפסת כמקור לבעיות פסיכולוגיות. אומנם, התרפיה הביהביוריסטית מוגדרת כיום כפסיכו-תרפיה, ועדיין לביהביוריזם המסורתי יש קושי לקשר בין המושגים נפש ותרפיה.

השימוש בביופידבק בתרפיה התרחב תחת אקלימה התרבותי של התרפיה הביהביוריסטית שנוסחה כתנועה נגד ה"פסיכותרפיה" (רמנרו וטורנקה, 2008). למרות זאת, אחד האבות המייסדים שלה, ניל מילר, פיתח תיאוריית אישיות המתבססת על מקור ביהביוריסטי לצד מקור פסיכואנליטי (רולניק וריקלס, 2010).

במאמר זה אנו מבקשים להציע שימוש בתרפיית ביופידבק כגשר בין עולם התרפיה הביהביוריסטית ועולם הפסיכואנליזה המודרנית. מטרתנו היא, לכל הפחות, להרחיב את האופן שבו אנו מתבוננים במרכיבים הבין אישיים בתרפיית הביופידבק על-ידי שימוש בטרמינולוגיה הלקוחה מעולם הפסיכואנליזה.

למאמר המלא באנגלית:

https://doi.org/10.5298/1081-5937-47.04.01